Privacybeleid

Algemeen 

Indien in het Privacybeleid een in de Gebruiksvoorwaarden gedefinieerd begrip wordt bedoeld, wordt het begrip aangeduid met een hoofdletter.

ParkinsonNet biedt via ParkinsonConnect.nl (ParkinsonConnect) een platform waarbinnen Gebruikers al dan niet binnen Groepen met elkaar kunnen communiceren en informatie delen over de zorg, gezondheid en/of de ziekte van Parkinson.

Mede omdat het gaat om gegevens betreffende uw gezondheid neemt ParkinsonNet uw privacy zeer serieus en gaat het zeer zorgvuldig met uw gegevens. In dit document wordt het privacybeleid van ParkinsonNet met betrekking tot ParkinsonConnect uiteengezet.

Wij raden u aan het Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Het Privacybeleid maakt onverkort deel uit van de Gebruiksvoorwaarden.

Door ParkinsonConnect te Gebruiken, op welke manier dan ook, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden van ParkinsonConnect en aanvaardt u het Privacybeleid.

Als ParkinsonNet het Privacybeleid wijzigt zal zij u dit laten weten via een blogbericht op ParkinsonConnect. ParkinsonNet heeft het recht om het Privacybeleid op elk gewenst moment aan te passen, zonder u daarvan in kennis te stellen en (opnieuw) om instemming te vragen. Het meest actuele Privacybeleid is te raadplegen via ParkinsonConnect. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van het meest actuele Privacybeleid, door dit regelmatig te raadplegen. Indien u, na aanpassing van het Privacybeleid, ParkinsonConnect Gebruikt, op welke wijze dan ook, betekent dat dat u deze aanpassingen onherroepelijk aanvaardt.

ParkinsonConnect is een product van ParkinsonNet  gevestigd te Nijmegen.

ParkinsonNet heeft de wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer m1643193.

1. Welke gegevens verzamelt en verwerkt ParkinsonNet.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die ParkinsonNet via ParkinsonConnect aanbiedt, verzamelen we de volgende gegevens van u:

 • Door u verstrekte gegevens in het Profiel: Als Gebruiker maakt u een Profiel aan om vervolgens als Groepslid of Groepseigenaar Content Beschikbaar te kunnen stellen. Bij het aanmaken van een Profiel worden enkele persoonsgegevens gevraagd, zoals naam, adres, geboortedatum, biografie, e-mailadres, sociale media en hobbies. Bij Zorgverleners wordt ook gevraagd naar beroep, specialisatie, opleiding, zorgorganisatiegegevens.  U bent niet verplicht alle gegevens te verstrekken. Uw emailadres en weergegeven naam zijn altijd verplicht. De verstrekte informatie in het Profiel kunt u altijd aanpassen.
 • Door Gebruikers van ParkinsonConnect Beschikbaar gestelde Content: Als Groepslid of Groepseigenaar kunt u Content Beschikbaar stellen. U bepaalt zelf welke Content u Beschikbaar stelt. Uw Content is binnen een Groep gekoppeld aan de door uzelf gekozen weergegeven naam. Door andere Gebruikers Beschikbaar gestelde Content kunnen ook gegevens over u bevatten.
 • Automatisch gegenereerde gegevens: ParkinsonNet verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw Gebruik van ParkinsonNet. Deze informatie bestaat onder andere uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt, de pagina´s die u bezoekt en cookies. Het betreft anonieme gegevens welke niet te herleiden zijn naar persoonlijke gegevens.
 • Cookies: Ter uitvoering van de dienst maakt ParkinsonConnect gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op de computer staan niet beschadigen.
  In de cookies wordt informatie opgeslagen om een volgend Gebruik van ParkinsonConnect te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres en browsertype, geen naam –of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende bezoek aan ParkinsonConnect geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van ParkinsonConnect of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) ParkinsonConnect. Tevens worden deze cookies gebruikt om met Google Analytics bezoekersgedrag te analyseren.

2. Voor welke doeleinden gebruikt ParkinsonNet de verzamelde gegevens

ParkinsonNet zal de (persoonlijke) gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Informatie –en kennisuitwisseling tussen Gebruikers van ParkinsonConnect. Dit gebeurt door de Profielen en Content die door Gebruikers Beschikbaar zijn gesteld op ParkinsonConnect. Voor wat betreft de door Beschikbaar gestelde Content bepaalt u zelf of en welke Content u in welke Groep Beschikbaar stelt. De Groepen verschillen in openbaarheid. Content die u in open Groep plaatst zal voor iedereen op ParkinsonConnect zichtbaar zijn. Content die u in gesloten Groepen plaatst zal alleen zichtbaar zijn voor u en andere Groepsleden.
 • Wetenschappelijk onderzoek naar gebruik en inhoud van ParkinsonConnect. Dit gebeurt met geanonimiseerde gegevens. Er vindt geen koppeling plaats met persoonsgegevens uit het Profiel. Hier wordt een niet uitputtende opsomming van enkele voorbeelden van dergelijk onderzoek genoemd:
  • Onderzoek naar het moment of de intensiteit van het gebruik van bepaalde functionaliteiten op ParkinsonConnect:
  • Onderzoek gericht op een inhoudelijke analyse van de communicatie tussen patiënten en zorgverleners in een Groep;
  • Onderzoek over de  vraag welke kenmerken van een Groep samenhangen met de vitaliteit van de Groep. Voor het gebruik van de inhoud van een Groep voor dergelijk onderzoek zal altijd in –en afstemming plaatsvinden met de Groepseigenaar.
 • Groepen met Gebruikers van ParkinsonConnect op de hoogte houden omtrent de diensten van ParkinsonNet. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van contactverzoeken en activiteiten in de Groepen waar zij lid van zijn via e-mailberichten naar het bij ParkinsonNet via de gegevens in het Profiel bekende e-mailadres. Gebruikers kunnen op elk moment aan ParkinsonNet aangeven dat zij geen e-mails meer wensen te ontvangen.
 • Aanpassen van ParkinsonConnect aan de wensen en behoeften van Gebruikers. Dit gebeurt met geanonimiseerde gegevens over het Gebruik van ParkinsonConnect. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld informatie over tijdstip en intensiteit van Gebruik en over welke functionaliteiten worden gebruikt. Er vindt geen koppeling plaats met persoonsgegevens uit het Profiel van de Gebruiker. Door Gebruikers beschikbaar gestelde Content wordt niet voor dit doel gebruikt.

ParkinsonNet maakt de door u Beschikbaar gestelde gegevens in het Profiel en door u Beschikbaar gestelde Content alleen beschikbaar aan andere Gebruikers van ParkinsonConnect overeenkomstig de door u ingevulde gegevens in het Profiel en de door u gemaakte keuze voor Beschikbaar stellen van Content binnen het door u gekozen Groepen.

ParkinsonNet verstrekt de gegevens alleen aan derden indien u daartoe expliciet toestemming hebt gegeven of indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is.

Indien ParkinsonNet uw gegevens wil gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven zal ParkinsonNet contact met u opnemen alvorens uw gegevens hiervoor te gebruiken. U kunt dan het gebruik van uw gegevens weigeren.

3. Op welke wijze beschermt ParkinsonNet uw gegevens

ParkinsonNet zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons)gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen zijn vastgelegd in een vastgesteld beveiligingsbeleid van ParkinsonNet. Er is onder andere voorzien in fysieke toegangsbeveiliging, inbraakalarm en toegangscontrole met wachtwoord.

4. Opheffen van een Profiel

Opheffen van een Profiel is op elk gewenst moment mogelijk. Dit doet u door uw verzoek achter te laten op ons contactformulier https://www.parkinsonconnect.nl/help/. U bent zich bewust dat de door u geplaatste Content ook na het opheffen van het Profiel Beschikbaar gesteld blijft via ParkinsonConnect onder vermelding van de weergegeven naam “oud gebruiker”.  De Content zelf wordt niet geanonimiseerd, de daarin door u gebruikte (persoons)namen blijven dus beschikbaar, tenzij u deze zelf wijzigt.

5. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van ParkinsonConnect en ParkinsonNet.

Het Privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via ParkinsonConnect worden verwerkt. ParkinsonConnect kan hyperlinks bevatten waarmee u ParkinsonConnect verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. ParkinsonNet heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is. ParkinsonNet accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de verwerking en/of inhoud van) websites van derden.

6. Minderjarigen

Iedereen, inclusief minderjarigen mogen Gebruik maken van ParkinsonConnect.

Gebruikers jonger dan 16 jaar moeten echter toestemming hebben van ouders of voogd voor het aanmaken van een Profiel. Door het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid garandeert u dat u ofwel 16 jaar of ouder bent ofwel toestemming hebt van ouders of voogd voor het aanmaken van een Profiel.

7. Vragen

Als u vragen heeft over privacy kunt u deze stellen via ons contactformulier op https://www.parkinsonconnect.nl/help.