Gebruikersvoorwaarden

Algemeen

ParkinsonConnect (www.parkinsonconnect.nl) is het online communityplatform van ParkinsonNet, gevestigd te Nijmegen (onderdeel van het Radboudumc). Binnen dit platform biedt ParkinsonNet:

 • aangesloten zorgverleners de mogelijkheid om met elkaar in regionaal en nationaal verband binnen een besloten community met elkaar in contact te komen via: blogs, fora, mails en bestandendeling.
 • patiënten en overige geïnteresseerden een community waarin zij ervaringen kunnen delen

ParkinsonConnect is niet geschikt voor het delen van niet-geanonimiseerde medische patiëntinformatie. Door ParkinsonConnect te gebruiken conformeert u zich aan deze voorwaarde en zorgt u er ten alle tijde voor dat u zelf deze informatie niet beschikbaar stelt op ParkinsonConnect. Indien in de Gebruiksvoorwaarden een volgens onderstaande definities gedefinieerd begrip wordt bedoeld, wordt het begrip aangeduid met een hoofdletter.

Daar waar in deze Gebruiksvoorwaarden “hij” of “zijn” wordt geschreven dient dit tevens gelezen te worden als “zij” respectievelijk “haar”.

Wij raden u aan de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van de rechten en plichten bij Gebruik van ParkinsonConnect. Het Privacybeleid van ParkinsonNet ten aanzien van ParkinsonConnect maakt onverkort deel uit van de Gebruiksvoorwaarden. Door ParkinsonConnect te Gebruiken, op welke manier dan ook, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden (incl. het Privacybeleid). Bij het aanmaken van een Profiel op ParkinsonConnect wordt expliciet om aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden gevraagd.

De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen via ParkinsonConnect. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van de meest actuele Gebruiksvoorwaarden, door deze regelmatig te raadplegen.

Bij wijziging van de Gebruikersvoorwaarden zal u opnieuw gevraagd worden om expliciete aanvaarding van de (gewijzigde) Gebruikersvoorwaarden.

De Gebruiksvoorwaardenzijn ingedeeld in de volgende delen:

 1. Algemeen deel voor alle gebruikers van ParkinsonConnect
 2. Aanvullend deel voor Zorgverleners
 3. Aanvullend deel voor Groepseigenaren

A. Algemeen deel voor alle gebruikers van ParkinsonConnect

1. Definities

 1. Gebruiker: de natuurlijke persoon die ParkinsonConnect gebruikt. Daar waar het begrip Gebruiker wordt gehanteerd wordt hier tevens onder begrepen alle subgroepen van Gebruiker zoals (maar niet beperkt tot) de Ingelogde Gebruiker, de Niet-ingelogde gebruiker, de Groepseigenaar, het Groepslid, de Zorgverlener en de Niet-zorgverlener.
 2. Groep: Gedeelte van ParkinsonConnect waar alleen Groepsleden Content Beschikbaar kunnen stellen. Niet-Groepsleden kunnen Content binnen een Community, afhankelijk van de openbaarheid van de Community, wel raadplegen.
 3. Groepseigenaar: Gebruiker die een Groep is gestart of door een bestaande Groepseigenaar de rol van Groepseigenaar heeft gekregen. Gebruikers die Groepseigenaar zijn kunnen Content Beschikbaar maken en Content verwijderen.
 4. Profiel: De gegevens die een Gebruiker aan ParkinsonNet verstrekt voor het Gebruik en beheer van ParkinsonConnect.
 5. Content: (tekst)bestanden, afbeeldingen, foto’s, beeldopnames, geluidopnames, materialen en alle andere vormen van informatie en gegevens die door een Gebruiker of door ParkinsonNet, al dan niet in een Groep, Beschikbaar wordt gesteld aan (andere) (groepen van) Gebruikers van ParkinsonConnect via wiki’s, blogs, forums, Profielen en/of andere toepassingen binnen ParkinsonConnect.
 6. Gebruikersvoorwaarden: Deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
 7. Privacybeleid: Het document met de titel “Privacybeleid ParkinsonConnect”. Het Privacybeleid is integraal onderdeel van de Gebruikersvoorwaarden.

2. Dienstverlening ParkinsonNet

ParkinsonNet biedt via ParkinsonConnect een platform waarbinnen Gebruikers binnen Groepen met elkaar kunnen communiceren en informatie delen over de zorg, gezondheid en/of ziekte van Parkinson. ParkinsonNet faciliteert de infrastructuur. ParkinsonConnect biedt een veilige omgeving om met anderen te communiceren en uw gezondheid centraal te zetten.

ParkinsonNet reguleert de communicatie of informatie niet inhoudelijk. Omdat ParkinsonConnect een communicatieplatform voor en door Gebruikers is, heeft ParkinsonNet geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de informatie op ParkinsonConnect. ParkinsonNet is daarom niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar Gebruikers, waaronder begrepen de inhoud van Content die zij op ParkinsonConnect Beschikbaar stellen.

3. Beschikbaarheid ParkinsonConnect

ParkinsonNet streeft er naar dat ParkinsonConnect te allen tijde beschikbaar is. Medewerkers van ParkinsonNet zullen zich hier voor inspannen. Desondanks garandeert ParkinsonNet niet dat ParkinsonConnect te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

4. Gebruik van ParkinsonConnect

Om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden die ParkinsonConnect u biedt dient u, voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de benodigde apparatuur, software en faciliteiten, zoals genoemd op ParkinsonConnect.

U staat er jegens ParkinsonNet voor in dat u bevoegd bent om ParkinsonConnect te Gebruiken. U staat er jegens ParkinsonNet voor in dat u te allen tijde de verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat u zich zult houden aan alle wet -en regelgeving die van toepassing is op Gebruik van ParkinsonConnect

U bent als Gebruiker volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor al uw Gebruik, op welke wijze dan ook, van ParkinsonConnect. U bent als Gebruiker zelf verantwoordelijk voor uw gebruik van de informatie die u via ParkinsonConnect verkrijgt. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en uw gebruik ervan.

De waarde van medische adviezen via internet is naar zijn aard beperkt. Voor een gericht medisch advies van toepassing op uw specifieke individuele situatie raden wij u altijd aan een afspraak te maken voor het spreekuur van een ter zake kundige medicus.

Onverminderd de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden mag uw Gebruik van ParkinsonConnect niet:

 • Op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn;
 • Inbreuk maken op rechten van ParkinsonNet of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy;
 • In strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
 • Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van ParkinsonConnect en/of de computersystemen van ParkinsonNet te omzeilen;
 • Een commercieel karakter hebben, tenzij ParkinsonNet hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • Op enigerlei wijze het Gebruik van andere Gebruikers van ParkinsonConnect beperken of remmen;
 • Op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens ParkinsonNet en/of een derde.

5. Geheimhouding

Bij Gebruik van ParkinsonConnect of bij kennisname van Content via ParkinsonConnect verplicht u zich tot vertrouwelijkheid over die gegevens die u in het kader van Gebruik van ParkinsonConnect verneemt en waarvan u moet begrijpen dat deze vertrouwelijk moet blijven.

6. Inloggen

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens en u zult anderen geen toegang verlenen tot ParkinsonConnect met behulp van uw inloggegevens. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen van uw inloggegevens gebruik maken, met of zonder uw toestemming of wetenschap in de periode totdat u ParkinsonNet op de hoogte stelt van ongeoorloofd gebruik.

Indien u merkt dat er sprake is van misbruik van uw inloggegeven kunt u dat melden aan ParkinsonNet via het contactformulier op ParkinsonConnect.

7. Profiel

Als Ingelogde gebruiker heeft u een Profiel. Bij eerste maal inloggen wordt u automatisch gevraagd een Profiel aan te maken. Daarna kunt u altijd het Profiel wijzigen. U staat er jegens ParkinsonNet voor in dat de informatie die u via het Profiel aan ParkinsonNet verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder uw persoonsgegevens zoals uw naam en uw e-mailadres. U stemt ermee in dat ParkinsonNet de gegevens in het Profiel opslaat en gebruikt in verband met het beheer van uw Account en dat de gegevens van het Profiel aan anderen Beschikbaar worden gesteld in overeenstemming met de door u gekozen mate van openbaarheid. Raadpleeg voor het gebruik van uw (persoons)gegevens ook het Privacybeleid.

U mag geen Profiel aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon u hiervoor toestemming heeft gegeven.

U mag geen naam van een andere persoon als weergegeven naam kiezen, tenzij die andere persoon u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Gebruikers jonger dan 16 jaar moeten formeel toestemming hebben van ouders of voogd voor het aanmaken van een Profiel.

Opheffen van een Profiel is op elk gewenst moment mogelijk. Dit doet u door uw verzoek in te dienen via het contactformulier van ParkinsonConnect. U bent zich bewust dat de door u geplaatste Content ook na het opheffen van het Profiel Beschikbaar gesteld blijft via ParkinsonConnect onder vermelding van de weergegeven naam “Anoniem”. De Content zelf wordt niet geanonimiseerd, de daarin door u gebruikte (persoons)namen blijven dus beschikbaar, tenzij u deze zelf wijzigt.

8. Content Beschikbaar stellen

Als Gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor het Beschikbaar stellen en voor de inhoud van uw Content. Omdat ParkinsonNet hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid draagt, vrijwaart u ParkinsonNet en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van Gebruikers of derden die gebaseerd zijn op de inhoud van de door u Beschikbaar gestelde Content waaronder ook aanspraken wegens onjuistheid, onnauwkeurigheid, ongeschiktheid, onrechtmatigheid, onvolledigheid of niet actueel zijn van de Content. Alle door ParkinsonNet gemaakte kosten en geleden schade die op enigerlei wijze verband houdt met dergelijke aansprakelijkheden zullen door u worden vergoed.

Als Gebruiker gaat u ermee akkoord dat de Content die u Beschikbaar stelt op ParkinsonConnect gebruikt zal worden door andere Gebruikers van ParkinsonConnect. U bepaalt echter zelf de mate van openbaarheid van de Content door te kiezen voor het Beschikbaar stellen van Content in open of gesloten of persoonlijke Communities dan wel door te kiezen voor privéberichten. ParkinsonNet draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het Beschikbaar stellen van Content aan groepen van Gebruikers als gevolg van uw keuze.

Als Gebruiker erkent u dat het mogelijk is dat de Content die u Beschikbaar stelt door andere Gebruikers wordt gebruikt op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in de Gebruiksvoorwaarden of de door een Community-eigenaar opgestelde aanvullende voorwaarden voor gebruik van de Community. Ook erkent u dat het mogelijk is dat Content die door andere Gebruikers Beschikbaar wordt gesteld persoonlijke gegevens over u kunnen bevatten. ParkinsonNet is niet aansprakelijk voor enige handelingen van Gebruikers of derden in strijd met de Gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling, voor schending van privacy door andere Gebruikers of derden, of voor enig ander onrechtmatig handelen van Gebruikers of derden ten aanzien van door u Beschikbaar gestelde Content.

U als Gebruiker die Content Beschikbaar stelt op ParkinsonConnect geeft hiermee automatisch het recht aan de Community-eigenaar en/of ParkinsonNet om de door u Beschikbaar gestelde Content geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen van ParkinsonConnect indien u heeft gehandeld in strijd met de Gebruiksvoorwaarden of met de door een Community-eigenaar opgestelde aanvullende voorwaarden voor gebruik van een Community, zonder dat ParkinsonNet aansprakelijk kan worden gesteld jegens u of een derde als gevolg van een dergelijke wijziging of verwijdering.

9. Verboden Content

Hier volgt een niet uitputtende opsomming van Content die u als Gebruiker in ieder geval niet Beschikbaar mag stellen via ParkinsonConnect (waarbij geldt dat het ter beoordeling is van de Groepseigenaren en/of ParkinsonNet of bepaalde Content wel of niet is toegestaan).

 • Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins discriminerend is;
 • Content die anderszins kwetsend te noemen is;
 • Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
 • Content die oproept tot geweld tegen en/of lastig vallen van een ander of anderen;
 • Content die naar de mening van de Community-eigenaar en/of ParkinsonNet in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar websites met een dergelijke inhoud;
 • Content waarin persoonlijke gegevens worden opgevraagd of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
 • Content betreffende medische informatie op patiënt niveau;
 • Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
 • Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ParkinsonNet commerciële activiteiten zijn gemoeid;
 • Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten;
 • Content waarmee privacyrechten van derden worden geschonden;
 • Content die in strijd is met wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of de Gebruiksvoorwaarden.

10. Kennisgeving onrechtmatige Content

ParkinsonNet is niet verplicht toe te zien op het Gebruik van ParkinsonConnect en op de inhoud van de Content op ParkinsonConnect.

Indien u als Gebruiker van mening bent dat door ParkinsonNet uw rechten of rechten van derden geschonden zijn door het Beschikbaar stellen van Content door ParkinsonNet kunt u dit melden bij ParkinsonNet, door een bericht achter te laten via het contactformulier op ParkinsonConnect.

Indien u als Gebruiker van mening bent dat uw rechten of rechten van derden geschonden zijn door het Beschikbaar stellen van Content door een andere Gebruiker of indien u van mening bent dat de Content, met inachtneming van de Gebruiksvoorwaarden, op andere wijze onrechtmatig is, kunt u dat in eerste instantie melden bij de Groepseigenaar van de Groep waarin de Content is verschenen.

De Groepseigenaar zal kennisgevingen van onrechtmatige Content door Gebruikers van ParkinsonConnect onderzoeken en indien daartoe aanleiding is de Content geheel of gedeeltelijk wijzigen, verwijderen of ontoegankelijk maken. De Groepseigenaar kan de kennisgeving doorgeven aan de Gebruiker die verantwoordelijk is voor het Beschikbaar stellen van de Content.

Indien de Groepseigenaar niet reageert op uw melding of gemotiveerd heeft aangegeven dat er geen reden is de Content geheel of gedeeltelijk te verwijderen of te wijzigen en u blijft van mening dat er sprake is van onrechtmatige Content dan kunt u ParkinsonNet hiervan op de hoogte stellen, door een bericht achter te laten op het contactformulier op ParkinsonConnect. ParkinsonNet zal de kennisgeving onderzoeken en indien daartoe aanleiding is de Content geheel of gedeeltelijk verwijderen of ontoegankelijk maken of wijzigen.

De Groepseigenaren en/of ParkinsonNet behouden zich het recht voor om niet tot inwilliging van een van verzoek tot wijziging, verwijdering of ontoegankelijk maken van Content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de Content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn.

Door het doen van een melding van onrechtmatige Content vrijwaart u ParkinsonNet en alle aan haar gelieerde ondernemingen en personen voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken of wijzigen van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten van ParkinsonNet in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen –doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische bijstand.

ParkinsonNet zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de Gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

11. Copyright

U erkent en stemt er mee in dat de rechten van intellectueel eigendom, zoals auteurs-, databank- en merkrechten, op alle bestanden, Content en programma’s die door ParkinsonConnect Beschikbaar worden gesteld, berusten bij ParkinsonNet of haar licentiegevers. Uw rechtmatig gebruik van bedoelde bestanden, Content en programma’s is beperkt tot datgene wat noodzakelijk is voor het Gebruik van ParkinsonConnect.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om Content van anderen dan van u zelf te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij ParkinsonNet of de betreffende andere rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van ParkinsonNet substantiële delen van ParkinsonConnect op te vragen of te hergebruiken.

Als Gebruiker behoudt u, onder de voorwaarden die in de Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die u toebehoren met betrekking tot de Content die door u via ParkinsonConnect Beschikbaar wordt gesteld aan andere (groepen van) Gebruikers van ParkinsonConnect.

U staat er als Gebruiker jegens ParkinsonNet voor in dat u volledig rechthebbende bent voor het Beschikbaar stellen van de content. U vrijwaart ParkinsonNet en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de Content inbreuk maakt op enig geldend recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit uw handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden of de door een Groepseigenaar opgestelde aanvullende voorwaarden voor gebruik van een Groep. Alle door ParkinsonNet gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aansprakelijkheden zullen door u worden vergoed.

Indien u Content Beschikbaar wilt stellen waarop intellectuele eigendomsrechten van anderen zijn gevestigd dan dient u zelf te zorgen voor toestemming voor het Beschikbaar stellen van deze Content op ParkinsonConnect.

12. Stopzetten diensten

In aanvulling op de andere (rechts)middelen die ParkinsonNet ten dienste staan, is ParkinsonNet te allen tijde, in de onderstaande gevallen, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten als Gebruiker van ParkinsonConnect (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, de mogelijkheid tot inloggen tijdelijk of blijvend stop te zetten, uw volledige of gedeeltelijke Content te verwijderen of te redigeren, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening jegens u als Gebruiker te beëindigen en/of te weigeren om diensten aan u als Gebruiker te verlenen:

 • Indien u handelt in strijd met de Gebruiksvoorwaarden;
 • Indien ParkinsonNet van mening is dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere Gebruikers of aan ParkinsonNet kunnen toebrengen. ParkinsonNet zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

13. Privacy

U begrijpt dat bij gebruik van ParkinsonConnect uw (persoons)gegevens door ParkinsonNet worden gebruikt. Klik hier voor het Privacybeleid. Het Privacybeleid maakt onverkort deel uit van de Gebruiksvoorwaarden.

14. Content van derden

Het is mogelijk dat ParkinsonConnect Content van derden en/of links naar websites van derden bevat. De opname hiervan impliceert niet dat ParkinsonNet de Content of website heeft goedgekeurd danwel gecontroleerd. ParkinsonNet is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of de gelinkte sites of voor enig gebruik hiervan door u als Gebruiker van ParkinsonConnect.

Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

15.Aansprakelijkheid

ParkinsonNet is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het Gebruik van ParkinsonConnect inclusief, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van onjuistheid, onnauwkeurigheid, ongeschiktheid, onrechtmatigheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie en Content op ParkinsonConnect.

ParkinsonNet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van ParkinsonConnect of de onmogelijkheid om deze te Gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van ParkinsonNet dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

ParkinsonNet is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiende uit de diensten die ParkinsonNet verricht en/of het Gebruik door Gebruiker van ParkinsonConnect.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker zijn schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ParkinsonNet meldt. Ieder vordering tot schadevergoeding tegen ParkinsonNet vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt niet de aansprakelijkheid van ParkinsonNet voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van ParkinsonNet zelf en/of het bestuur van ParkinsonNet uit te sluiten.

16. Wijzigen diensten ParkinsonNet

De diensten en producten van ParkinsonNet zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en aard van ParkinsonConnect kan van tijd tot tijd wijzigen zonder dat alle Gebruikers hierover voorafgaand worden geïnformeerd. Daarnaast kan ParkinsonNet ophouden (tijdelijk of blijvend) met aanbieden van producten of diensten (waaronder ParkinsonConnect) aan Gebruikers zonder dat ParkinsonNet in staat is om Gebruikers daar voorafgaand over te waarschuwen.

17. Overige bepalingen

Indien één of meerdere bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht

In gevallen waarin in de Gebruiksvoorwaarden niet voorziet, beslist ParkinsonNet

Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

B. Aanvullende deel voor Zorgverleners

Alle bepalingen in deel A. van de Gebruiksvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op Zorgverleners. Aanvullend geldt voor Zorgverleners het volgende:

Zorgverleners dienen zich in deze hoedanigheid ten allen tijde bewust te zijn van hun professionaliteit en het op hen in dat kader van toepassing zijnde medisch beroepsgeheim.

De bijdrage van Zorgverleners aan ParkinsonConnect is geen vervanging van een professionele zorgverlener-patiënt relatie. Content op ParkinsonConnect kan ook niet gezien worden als invulling van de op zorgverleners krachtens de WGBO geldende dossierplicht.

Zorgverleners zijn en blijven zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van hun handelen, inclusief Gebruik van ParkinsonConnect. ParkinsonNet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor aanspraken voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen hulpverlener en patiënt of vertegenwoordiger van de patiënt, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van ParkinsonConnect.

C. Aanvullende deel voor Groepseigenaren

Alle bepalingen in deel A. van de Gebruiksvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op Community-eigenaren van alle Communities (inclusief de persoonlijke zorgcommunities). Aanvullend geldt voor alle Community-eigenaren het volgende:

Als Community-eigenaar bent u verantwoordelijk voor:

 • Het richting geven aan de inhoud van de Groep;
 • Indien nodig, het opstellen van aanvullende voorwaarden voor Gebruik van de Groep;
 • Het op juiste en tijdige wijze reageren (met inachtneming van de bepalingen hieromtrent in de Gebruiksvoorwaarden) op kennisgevingen rondom vermeend onrechtmatige content;
 • Het het uitnodigen van potentiële Groepsleden om lid te worden van een Groep;
 • Alle overige benodigde acties ter bevordering van het goed functioneren van de Groep.

Bij het invullen van de hierboven genoemde verantwoordelijkheden bent u gehouden aan de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden.

Als u als Groepseigenaar zelf Content beschikbaar stelt of ParkinsonConnect Gebruikt gelden de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden onverkort.

Per Groep kunnen meerdere Groepseigenaren zijn. Voor elk van de Groepseigenaren geldt hetgeen in de Gebruiksvoorwaarden is bepaald.

Stopzetten diensten
In aanvulling op de andere (rechts)middelen die ParkinsonNet ten dienste staan, is ParkinsonNet te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten als Groepseigenaar van ParkinsonConnect (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, de mogelijkheid tot inloggen tijdelijk of blijven stop te zetten, uw volledige of gedeeltelijke Content te verwijderen, de Content van de volledige Groep geheel of volledig te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening jegens u als Gebruiker/Groepseigenaar te beëindigen en/of te weigeren om diensten aan u als Gebruiker te verlenen, in het bijzonder –maar daartoe niet beperkt-, indien:

 • U handelt in strijd met de Gebruiksvoorwaarden;
 • ParkinsonNet van mening is dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere Gebruikers of aan ParkinsonNet kunnen toebrengen. ParkinsonNet zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.